Warning: Creating default object from empty value in /home/server815947/ftp/odszkodowaniajjr/wp-content/themes/ronneby/redux_framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Odszkodowania w Krakowie | Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Home / Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega ubezpieczenie OC?

Zawarcie umowy ubezpieczenia OC polega na przejęciu odpowiedzialności sprawcy szkody, wyrządzonej pojazdem mechanicznym przez Towarzystwo Ubezpieczeń, zamiast ubezpieczającego. Dlatego tak ważne jest ustalenie sprawcy szkody. Jeśli się do nas zgłosisz, nasi eksperci pomogą Ci w ustaleniu sprawcy szkody.

Czy sprawca szkody musi podać mi numer swojej polisy ubezpieczeniowej?

Tak. Sprawca szkody zobowiązany jest do podania numeru polisy ubezpieczeniowej (art. 16 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). Jeśli na miejsce zdarzenia została wesłana Policja, to wówczas ona ustala nazwę ubezpieczyciela sprawcy szkody i numer polisy OC.

W jakim czasie Towarzystwo Ubezpieczeń powinno wypłacić odszkodowanie?

Towarzystwo Ubezpieczeń, po otrzymaniu zawiadomieniu o szkodzie powinno niezwłocznie podjąć czynności zmierzające do naprawienia szkody. Ma na to 30 dni, licząc od dnia zawiadomienia o szkodzie do wypłaty odszkodowania (art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, art. 817 § 1 k.c.

Kto wypłaca odszkodowanie gdy wypadek spowodował pojazd nieubezpieczony?

Naprawienia szkody (na osobie lub na mieniu) wyrządzonej przez pojazd mechaniczny, którego posiadacz nie dopełnił obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, poszkodowany ma prawo domagać się bezpośrednio od UFG (art. 19 ust. 2, art. 98 ust. 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych), bądź za pośrednictwem Towarzystwa Ubezpieczeń, które prowadzi działalność w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i który nie może odmówić takiego zgłoszenia (art. 108 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Co zrobić jeśli wypadek spowodował pojazd, którego posiadacz nie zatrzymał się na miejscu zdarzenia, a numer rejestracyjny nie został zapisany, lub był nieczytelny?

Szkodę wyrządzoną przez niezidentyfikowany pojazd jest zobowiązany naprawić Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, jednakże tylko na osobie (art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Co ze szkodami wyrządzonymi przez pojazdy na terenie Polski, ale z obcą tablicą rejestracyjną, lub szkody wyrządzone poza terytorium Polski, ale z polską tablicą rejestracyjną?

Takimi szkodami zajmuje się Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które dokonuje likwidacji takich szkód, za które odpowiada (art. 122-125 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Czego mogę domagać się, w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia wskutek wypadku komunikacyjnego?

Generalna zasada brzmi, iż: w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty (art. 444 § 1 k.c.) Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Katalog kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nie jest zamknięty, jednakże najważniejsze z nich, to żądanie o zapłatę (zwrot):

 • Kosztów leczenia szpitalnego: zabiegów, operacji, opieki lekarskiej, opieki pielęgniarskiej, konsultacji specjalistów, kosztów zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, kosztów przewozu do i ze szpitala;
 • Kosztów leczenia pozaszpitalnego: zabiegów ambulatoryjnych, wizyt domowych lekarza, konsultacji specjalistów, domowej opieki pielęgniarek, koszty leków i środków opatrunkowych, kosztów dojazdów na zabiegi, wizyty u lekarza;
 • Kosztów urządzeń kompensujących kalectwo lub zmniejszających upośledzenie narządów (np. protezy, wózek inwalidzki, kule, aparat słuchowy, okulary, inny sprzęt ortopedyczny, również koszty wypożyczenia takiego sprzętu);
 • Kosztów sprzętu rehabilitacyjnego;
 • Kosztów przejazdów osób bliskich do i ze szpitala,
 • Kosztów opieki ze strony osób trzecich,
 • Kosztów odpowiedniego odżywiania;
 • Utraconego zarobku i innych dochodów (różnica pomiędzy wynagrodzeniem osiąganym przed szkodą, a pobieranym zasiłkiem)
 • Kosztów zatrudnienia pomocy do wykonywania określonych prac;
 • Odpowiedniej renty (Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość).

Jak wyliczyć wysokość należnego zadośćuczynienia?

Przy wyliczeniu wysokości należnego Poszkodowanemu zadośćuczynienia, brane są m. in. pod uwagę:

 • rodzaj, intensywność, czas trwania cierpień,
 • rokowania co do stanu poszkodowanego na przyszłość,
 • trwałość następstw urazu skutkujących cierpieniami,
 • nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (kalectwo, oszpecenie),
 • rodzaj wykonywanej pracy,
 • szanse na przyszłość,
 • poczucie nieprzydatności społecznej oraz inne czynniki podobnej natury,
 • wiek,
 • płeć,
 • dotychczasowe perspektywy życiowe,
 • poczucie bezradności,
 • zmiany w stosunkach rodzinnych i towarzyskich, itd.

Co więcej zadośćuczynienie w postaci jednorazowej zapłaty określonej sumy pieniężnej ma na celu złagodzenie wszelkich cierpień Poszkodowanego tj. zarówno tych które Poszkodowany odczuł, jak i tych które mogą pojawić się w przyszłości.

Zgodnie z Uchwałą pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 8 grudnia 1973 r. (III CZP 37/73) „zadośćuczynienie jest przede wszystkim środkiem rekompensaty krzywdy” i ma polegać na „wynagrodzeniu krzywdy przez zaspokojenie w większym zakresie potrzeb poszkodowanego”, zatem „poszkodowany powinien otrzymać od osoby odpowiedzialnej za szkodę sumę pieniężną o tyle w konkretnych okolicznościach odpowiednią, ażeby mógł za jej pomocą zatrzeć lub co najmniej złagodzić odczucie krzywdy i odzyskać równowagę psychiczną.”

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Portal: www.odszkodowaniawkrakowie.pl prowadzony jest przez Kancelarię Radcy Prawnego Joanny Jachymiak – Rogala, dlatego masz pewność, że Twoją sprawą zajmą się profesjonaliści.

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Jachymiak-Rogala

 • ul. Mogilska 16/9, 31-516 Kraków
 • ul. Wyżynna 4 J, 30-617 Kraków

Tel: 604 875 207

Jeśli chcesz odwiedzić nas osobiście, prosimy o wcześniejsze umówienie terminu wizyty.

e-mail: radcaprawny@jjrkancelaria.pl
sekretariat@jjrkancelaria.pl

Rodzaje spraw:

Zadzwoń!

Masz pytania, wątpliwości, potrzebujesz pomocy prawnej?

Tel. +48 604 875 207

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ ANALIZY SPRAWY!

Wstępna analiza sprawy, a także przedstawienie możliwości jej rozwiązania są bezpłatne.