Odszkodowanie za pobicie

Odszkodowanie za pobicie

Pewnego wieczoru Tomek student chemii wracał z korepetycji udzielanych maturzystom. Około godziny dwudziestej został zaczepiony, przez grupę pseudokibiców jednego z popularnych klubów piłkarskich. Niestety kibice byli agresywni i pod wpływem alkoholu. Tomek został dotkliwie pobity przez trzech mężczyzn. Jego obrażenia były dość rozległe, spędził w szpitalu dwa tygodnie. Złamane żebra i skomplikowane złamanie ręki oraz wstrząs mózgu, wykluczyły go z udziału w ważnym projekcie naukowych organizowanym przez jego uczelnie. Sprawcy pobicia już zostali skazani wyrokiem za swój czyn. Tomek jednak z rodziną postanowił walczyć o coś więcej, gdyż powrót do zdrowia wymaga długiego leczenia i rehabilitacji a dodatkowo Tomek stracił częściowo możliwość do wykonywania swojej pracy zarobkowej.

W tym miejscu na samym wstępie warto przytoczyć art. 415 k.c. „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. W powyższym przepisie mamy unormowaną odpowiedzialność sprawy opartą na zasadzie winy sprawcy szkody. Za szkodę odpowiadają, więc sprawcy pobicia Tomka.

Nie bez znaczenia w przypadku Tomka ma również art. 444:

444. § 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

§ 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

§ 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Wobec powyższego naprawienie szkody winno obejmować wszystkie koszty wynikłe z niej. Rekompensata za powstałą szkodę powinna obejmować koszty, które w określonych okolicznościach są uzasadnione i oczywiste.

Tomek ze swoją rodziną składając pozew o odszkodowanie musi pamiętać o bardzo istotnych elementach! Trzeba udowodnić okoliczności takie jak: zaistniała szkoda, wina sprawcy, niedozwolony czyn sprawcy oraz związek przyczynowo skutkowy pomiędzy zdarzeniem, które wywołało szkodę a szkodą.

Do tematu będziemy wracać w następnych wpisach, gdyż dostaliśmy od Państwa wiele pytań związanych z tym zagadnieniem. W kolejnych wpisach wskażemy jak wyglądają takie sprawy.

Kancelaria Kraków

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *