Słowniczek pojęć

AC (autocasco) – rodzaj ubezpieczenia majątkowego pojazdów mechanicznych, od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży, mający na celu rekompensatę szkód powstałych w wyniku wypadku.

Casco – ogólna nazwa na ubezpieczenia środków transportu (pojazdów lądowych, wodnych, powietrznych).

Kolizja – wykroczenie z art. 86 Kodeksu Wykroczeń (brak obrażeń ciała).

OC (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej) – rodzaj ubezpieczenia majątkowego na mocy którego zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do pokrycia szkód poniesionych przez osoby trzecie w razie odpowiedzialności podmiotu ubezpieczanego lub osób, za które podmiot ten ponosi odpowiedzialność; nie pokrywa tzw. szkód własnych; obowiązkowe ubezpieczenie m.in. dla posiadaczy pojazdów mechanicznych

Odpowiedzialność – obowiązek poniesienia przewidzianych prawem konsekwencji swojego zachowania; odpowiedzialność karna, dyscyplinarna, cywilna

Odszkodowanie – świadczenie mające na celu naprawienie powstałej szkody 

Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU) – część umowy ubezpieczenia zawierająca przepisy określające zakres działania ubezpieczenia, jego przedmiot, prawa i obowiązki stron etc.; są zwykle wzorem wykorzystywanym dla wszystkich umów określonego rodzaju w danym przedsiębiorstwie i muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem

Polisa – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia (art. 809 Kodeksu Cywilnego); w języku potocznym pojęcie stosowane zamiennie z pojęciem ubezpieczenia

Przyczynienie się do powstania szkody – sytuacja, w której poszkodowany ponosi w pewnej części odpowiedzialność za powstanie szkody i w tej części zostaje obniżony obowiązek naprawienie tej szkody

Szkoda – całokształt poniesionych w wyniku jakiegoś zdarzenia strat, pozostających z tym zdarzeniem w związku przyczynowym; szkoda majątkowa (rzeczywista strata oraz utracone, przyszłe korzyści) oraz szkoda niemajątkowa (krzywda)

Ubezpieczenie – obowiązek spełnienia określonego świadczenia (zwykle wypłaty odszkodowania) przez przedsiębiorstwo w razie zajścia przewidzianego w umowie ubezpieczenia wypadku, w zamian za płacenie określonej składki

Ubezpieczenia majątkowe – takie, których przedmiotem może być każdy interes majątkowy nie będący sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu (art. 821 Kodeksu Cywilnego)

Ubezpieczenia osobowe – ubezpieczenia zapewniające pokrycie potrzeb finansowych wynikłych w skutek określonych zdarzeń w życiu człowieka (choroba, kalectwo, dożycie określonego wieku lub śmierci) [Encyklopedia popularna PWN, 1982, s. 815]

Ubezpieczenia społeczne – system świadczeń zapewniający pracownikom i ich rodzinom pomoc z publicznych funduszów składkowych w razie choroby, niezdolności do pracy, starości i śmierci [Encyklopedia popularna PWN, 1982, s. 815]; związane ze stosunkami pracy, 

Usługi assistance – szereg usług ubezpieczeniowych mających na celu poprawienie komfortu w razie różnych sytuacji życiowych; najczęściej samochodowe, ale także medyczne, domowe, prawne

Zadośćuczynienie – odszkodowanie za poniesioną przez poszkodowanego krzywdę, czyli szkodę niemajątkową; określone w art. 445 Kodeksu Cywilnego

Zakład ubezpieczeń – przedsiębiorstwo, którego za przedmiotem działalności jest zawieranie umów ubezpieczenia; inaczej towarzystwo ubezpieczeniowe, ubezpieczyciel

Wypadek komunikacyjny – przestępstwo z art. 177 Kodeksu Karnego (są obrażenia ciała uczestników)

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *